Menu
EUR
  • Order before 21:00 for same day shipping
  • Free shipping on orders over € 50,-
  • Customer rating 9.3 /10
  • 30 days to return or exchange

Terms and conditions

Artikel 1: Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1. Verkoper: de eenmanszaak Colomoda met als handelsnaam  www.menwantmore.com, gevestigd aan de Renbaanstraat 67 te Den Haag; 
1.2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij Verkoper een bestelling plaatst; 
1.3. Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper krachtens welke goederen worden geleverd aan Koper. 

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
Naam onderneming: Colomoda
Vestigingsadres: Renbaanstraat 67
Telefoonnummer: 070 2600 020
Emailadres: [email protected]
KvK-nummer: 63094169
BTW-nummer: NL001925353B73

Artikel 3: Toepasselijkheid 
2.1. Deze voorwaarden gelden, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, voor iedere aanbieding, bestelling en iedere overeenkomst tussen Verkoper en Koper, waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Deze Voorwaarden zullen door Verkoper op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.menwantmore.com. 
2.2. Door het plaatsen van een bestelling bij Verkoper gaat Koper uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze algemene voorwaarden. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
2.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Verkoper en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht moeten worden genomen. 
2.4. Alle rechten en aanspraken die in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Verkoper gelden ook ten behoeve van eventueel door Verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 4: Tot stand komen overeenkomst 
3.1. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend. Verkoper heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
3.2. Een overeenkomst komt pas tot stand als Verkoper de bestelling van Koper heeft geaccepteerd. Verkoper heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als de bestelling van Koper door Verkoper niet wordt geaccepteerd, krijgt Koper daar binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling door Verkoper bericht van. 

Artikel 5: Aanbiedingen en prijzen 
4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden goederen zijn in euro's inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
4.2. Als de prijzen van de aangeboden goederen stijgen in de periode tussen het moment dat Koper bestelt en de uitvoering van de bestelling door Verkoper, heeft Koper het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Verkoper. Ontvangt Verkoper binnen deze termijn van tien (10) dagen geen bericht van Koper, dan wordt Koper geacht in te stemmen met de prijsverhoging. 
4.3. Alle opgaven door Verkoper van prijzen, specificaties en of andere aanduidingen van goederen en of diensten op haar website worden steeds met zorgvuldigheid gedaan. Verkoper kan echter niet instaan voor de juistheid van deze gegevens of voor het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. Verkoper is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangegaan op basis van op haar website voorkomende onjuiste informatie en heeft dan ook het recht bestellingen ter zake te weigeren en/of ter zake aangegane overeenkomsten te vernietigen c.q. te ontbinden. 

Artikel 6: Monsters en modellen
 
5.1. Is aan Koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren goederen daarmee exact zullen overeenstemmen. 
5.2. Afgebeelde kleuren in de webshop van Verkoper kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. De kleur echtheid van de goederen op de webshop zijn afhankelijk van de instelling van de monitor van Koper en grafische kaart. Koper kan derhalve geen rechten ontlenen aan de weergegeven kleuren in de webshop. 

Artikel 7: Leveringen 
6.1. Aflevering geschiedt op het door Koper opgegeven adres doordat Verkoper de door Koper gekochte goederen rechtstreeks bij Koper thuis zal (laten) bezorgen, of per post aan Koper zal verzenden. 
6.2. Verkoper is eerst gehouden om tot levering over te gaan zodra Koper het volledige door hem verschuldigde bedrag, inclusief de verzendkosten, aan Verkoper heeft voldaan. 
6.3. Op het moment van aflevering gaat het risico terzake van de afgeleverde goederen over op Koper. 
6.4. Indien Koper de door hem bestelde goederen niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van aflevering afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Verkoper is in dat geval gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Koper op te slaan of de overeenkomst met Koper te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Verkoper op het vorderen van volledige schadevergoeding. 

Artikel 8: Levertijden 
7.1. De op de website van Verkoper vermelde levertijden zijn indicatief. Koper ontvangt zijn bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (5) werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij door Verkoper anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt Koper hier tijdig bericht van. 
7.2. Overschrijding van de lever termijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding. 
7.3. Koper heeft in geval van overschrijding van de overeengekomen levertijd evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van Koper in redelijkheid niet kan worden verlangd dat (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand blijft. 

Artikel 9: Bezorgkosten 
8.1. Indien Verkoper de door Koper bestelde goederen bij hem thuis dient af te leveren, is Koper gehouden om de bezorgkosten daarvoor te voldoen. De hoogte van de bezorgkosten hangt af van het soort pakket. Verkoper zal de hoogte van de bezorgkosten bij de bevestiging van de geplaatste bestelling expliciet vermelden. 

Artikel 10: Betaling 
9.1. Koper is direct na het plaatsen van zijn bestelling gehouden om het door hem verschuldigde bedrag aan Verkoper te voldoen. De bevestiging van de bestelling door Verkoper dient tevens als factuur. Koper is derhalve gehouden om het daarin genoemde bedrag te voldoen. 
9.2. Koper dient het door hem verschuldigde bedrag zonder korting of compensatie binnen veertien dagen na de datum van het plaatsen van de bestelling door Koper te voldoen. 
9.3. Koper kan betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van Koper kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Verkoper. 
9.4. Indien Koper niet binnen de hiervoor genoemde betalingstermijn voor betaling van het volledige door hem verschuldigde bedrag heeft zorggedragen, is Koper van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist. In dat geval is Koper vanaf het moment van intreden van verzuim vertragingsrente ad 1% per maand, of gedeelte van een maand, over het onbetaald gebleven door Koper verschuldigde bedrag verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening. Indien de wettelijke rente meer dan 12% per jaar bedraagt, zal de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd zal zijn. 
9.5. Alle incassokosten, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend komen geheel voor rekening van Koper. 
9.6. Als Koper niet tijdig volledig betaalt, heeft Verkoper bovendien het recht om de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Verkoper om aanspraak te maken op vergoeding van de door haar geleden schade. 

Artikel 11: Retouren
10.1 Verkoper biedt Koper een zichttermijn aan van 14 dagen na ontvangst bestelling. Binnen deze periode kan de Koper het bestelde artikel zonder opgaaf van reden retourneren, waarna het volledige aankoopbedrag minus de totaal gemaakte orderkosten worden teruggestort. Onder de gemaakte orderkosten vallen verzend-, inpak- en transactiekosten (kosten voor de online betaling).

10.2 Kosten gemaakt door de Koper om het artikel retour te sturen zullen niet door Verkoper worden vergoedt.
10.3 Een retouraanvraag dient vooraf aangemeld te worden middels het sturen van een email naar [email protected]. Retouren welke niet vooraf zijn gecommuniceerd zullen niet in behandeling worden genomen.

10.4 Actie-artikelen en artikelen uit de Sale-collectie kunnen niet worden geretourneerd.

10.5 Terugbetaling na een creditering van de bestelling geschiedt binnen een termijn van maximaal 30 dagen na ontvangst van de retourzending.


Artikel 12: Ontbinding binnen 5 dagen 
11.1. Indien Verkoper niet binnen dertig (5) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop Koper zijn bestelling bij Verkoper heeft gedaan, voor levering van de bestelde goederen zorg heeft gedragen, verkeert Verkoper van rechtswege in verzuim en is Koper gerechtigd om de overeenkomst met Verkoper te ontbinden. 
11.2. De hiervoor in lid 1 genoemde bevoegdheid heeft Koper niet voor zover Verkoper met Koper een andere leveringstermijn is overeenkomen of voor zover de vertraging in de levering Verkoper niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is. 
11.3. Indien nakoming blijvend onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, moet Koper daarvan zo spoedig mogelijk worden kennis gegeven en heeft Koper recht op teruggave van het door hem aan Verkoper betaalde bedrag. Verkoper zal deze betalingen binnen dertig (30) dagen nadat Verkoper Koper in kennis heeft gesteld van de onmogelijkheid om te leveren aan Koper terugbetalen. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid 
12.1. Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade van Koper of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de door Koper bestelde goederen. 
12.2. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Verkoper ten opzichte van Koper, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product. 
12.3. Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan. De inhoud van de website van Verkoper alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Verkoper op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van die informatie. Verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor veel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Verkoper, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Verkoper sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, zulks behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper. 

Artikel 14: Overmacht 
13.1 Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, als zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Verkoper feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen. 

Artikel 15: Privacy 
14.1. Verkoper respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van de bestelling. 
14.2. Persoonsgegevens zullen door Verkoper niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Verkoper, behoudens indien hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door Koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen. 
14.3. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Verkoper geen invloed. Verkoper is daarvoor dan ook niet verantwoordelijk. 

Artikel 16: Klachten 
15.1. Klachten over de geleverde goederen, het handelen van Verkoper of anderszins, kunnen door Koper worden ingediend op de website van Verkoper. 
16.2. Koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde goederen te onderzoeken of Verkoper de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden om Verkoper terstond doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken. Indien Koper zulks niet doet, wordt Verkoper geacht volledig aan haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst te hebben voldaan. 

Artikel 17: Toepasselijk recht en forumkeuze 
16.1. Op alle opdrachten en overeenkomsten die Verkoper met Koper aangaat is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
16.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te Breda. 

Choose your language
Choose your currency

Recently added

Total incl. tax
€0,00
Order for another €50,00 and receive free shipping
0
Compare
Start comparison

This product has been added to your cart